Nachruf Franz Storz

Offenburger Tageblatt 19.05.2020